ReadyPlanet.com
dot


ข่าวประชาสัมพันธ์

1. สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ดำเนินโครงการขยายวงเงินกู้ให้กับสมาชิก ช.พ.ค.ทั่วประเทศวงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท)  รายละเอียดติดตามได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัด

 

 2 ขอแสดงความยินดีกับประธานสมาพันธ์ครูเชียงใหม่คนใหม่  ได้แก่

    นายเจริญ  วงค์ษายะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าสักวิทยา  สพป.เชียงใหม่เขต 2

    นายพิชัย  อุ่นแสง       เลขาธิการสมาพันธ์ครูเชียงใหม่                        

3. ขอแสดงความยินดีกับประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือคนใหม่ 

    นายนเรศ   แสนมูล  จากจังหวัดแพร่ 

รองประธานสหพันธ์ฯนายเสน่ห์  มูลเงิน    จังหวัดนครสวรรค์ 

    นายจินดา  สว่างภักดิ์            จังหวัดอุตรดิตถ์ 

    นายนิวัฒน์  จรุงจิตต์             จังหวัดเชียงราย    และ   

    นายวีระบูล  เสมาทอง           เลขาธิการสหพันธ์ครูภาคเหนือ    จังหวัดพิษณุโลก

4. ขอแสดงความยินดีกับประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.)คนใหม่

     นายผดุง  สุริยะ                      จังหวัดตาก 

รองประธานสมาพันธ์ฯนายจำเนียร  คชประเสริฐ  จังหวัดชัยนาท 

     นายนเรศ  แสนมูล                จังหวัดแพร่ 

     นายโอกาส  กลับแป้น           จังหวัดพัทลุง 

     นายประวิทย์  บึงใสย์             เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.)

 
   

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาพันธ์ครูเชียงใหม่
ที่อยู่ :  เลขที่ 85/3 ถนนอินทวโรรส เขต :  ตำบลศรีภูมิ แขวง : อำเภอเมือง
จังหวัด : เชียงใหม่       รหัสไปรษณีย์ : 50200 .
เบอร์โทร :  053 - 211681      มือถือ :  081 - 9504913.
อีเมล : sek.k@hotmail.com
เว็บไซต์ : http : www.krucm.com